Strona główna  

Zarządzanie jakością

Drukujdrukuj stronę

Zarządzanie jakością

 Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009
 Podejście procesowe i zarządzanie procesami w Systemie Zarządzania Jakością
 Poprawa skuteczności funkcjonowania procesów w SZJ
 Procesy związane z klientem, proces monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta wg ISO 9001:2008
 Określanie potrzeb i ocena zadowolenia klienta
 Rola i zadania pracowników w utrzymaniu skutecznego SZJ
 Wymagania normy PN-EN ISO 19011:2012 w praktyce auditora wewnętrznego
 Doskonalenie umiejętności auditowania w Systemie Zarządzania Jakością
 Metodyka prowadzenia wewnętrznych auditów procesów
 Doskonalenie skuteczności czynności zarządczych w procesowym zarządzaniu jakością
 Praktyka ciągłego doskonalenia funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością
 Wymagania normy ISO 9004:2009 – zarządzanie mające na celu osiągnięcie trwałego sukcesu
 Obszary analizy i pomiarów, wizualizacja danych, narzędzia i techniki doskonalenia
 Narzędzia i techniki doskonalenia
 Rola pracowników i ich zadania w utrzymaniu i doskonaleniu SZJ


Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009

Znak

J1

Adresaci szkolenia

Wytypowany personel organizacji, właściciele procesów, Pełnomocnik ds. Jakości

Główne zagadnienia
 • cel normy PN-EN ISO 9001:2009
 • osiem zasad zarządzania jakością
 • koncepcja podejścia procesowego
  i model podejścia procesowego
 • wymagania normy a współczesne podejście do zarządzania organizacją na konkurencyjnym rynku
 • omówienie i komentarz poszczególnych wymagań normy
 • wymagania w zakresie dokumentacji systemu zarządzania jakością
 • identyfikacja zapisów wymaganych normą ISO 9001:2008
 • umiejscowienie zasad zarządzania jakością w wymaganiach normy
Forma

wykład

Czas szkolenia

8 godz.
1 dzień


Podejście procesowe i zarządzanie procesami w Systemie Zarządzania Jakością

Znak

J2

Adresaci szkolenia

Właściciele procesów, Pełnomocnik ds. Jakości, specjaliści, wytypowany personel obsługujący procesy

Główne zagadnienia
 • wykorzystanie koncepcji podejścia procesowego
 • czytanie i zastosowanie mapy procesów
 • analiza składników procesów (cel, dane wejściowe i wyjściowe, rola i zadania właściciela procesu, wskaźniki efektywności procesów, dokumentacja, zapisy) monitorowanie i pomiary procesów
 • powiązanie polityki jakości i celów dotyczących jakości z celami procesów
 • klienci procesu
 • obszary doskonalenia
Forma

wykłady
warsztaty

Czas szkolenia

7 godz.
1 dzień


Poprawa skuteczności funkcjonowania procesów w SZJ

Znak

J3

Adresaci szkolenia

Właściciele procesów, Pełnomocnik ds. Jakości, specjaliści, wytypowany personel obsługujący procesy

Główne zagadnienia
 • dokumentowanie działań w procesie a wymagania normy ISO 9001:2008
 • zdolność procesu
 • rola i cechy procesów
 • mierzenie sprawności procesów z uwzględnieniem rezultatów auditów wewnętrznych, przeglądów zarządzania i metod doskonalenia
 • rozwój systemu a potrzeba potwierdzania wykonania działań oraz wprowadzania zmian
 • obwody regulacji w procesach
 • niezgodności-stany przeciwstawne jakości
 • działania w zakresie postępowania z niezgodnością
 • podejście do działań korygujących
  i zapobiegawczych
 • użyteczność przeglądu zarządzania
 • doskonalenie procesów
Forma

wykład
warsztaty

Czas szkolenia

8 godz.
1 dzień


Procesy związane z klientem, proces monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta wg ISO 9001:2008

Znak

J4

Adresaci szkolenia

Wytypowany personel z k.o. marketingu, handlu, sprzedaży, zbytu, obsługi klienta

Główne zagadnienia
 • współczesne podejście do jakości
 • wymiary jakości w produkcji i usługach
 • miejsce procesów związanych z klientem i procesu monitorowania oraz pomiaru zadowolenia klienta
 • zadania klientów wewnętrznych
  i zewnętrznych w procesach
 • określanie wymagań dotyczących wyrobu
 • przegląd wymagań dotyczących wyrobu
 • trzy etapy komunikacji z klientem i ich znaczenie dla oceny zadowolenia klienta
 • powiązanie wyników oceny zadowolenia klienta z realizacją celów dotyczących jakości w następnym okresie funkcjonowania systemu
 • przygotowanie do auditów wewnętrznych procesów
 • przygotowanie materiałów na przegląd zarządzania
Forma

wykład
warsztaty

Czas szkolenia

7 godz.
1 dzień


Określanie potrzeb i ocena zadowolenia klienta

Znak

J5

Adresaci szkolenia

Wytypowany personel z k.o. marketingu, handlu, sprzedaży, zbytu, obsługi klienta, Pełnomocnik ds. Jakości

Główne zagadnienia
 • ocena rzeczywistości rynkowej
 • SZJ a strategia marketingowa
 • znaczenie "głosu klienta" w doskonaleniu procesów
 • identyfikacja potrzeb i wymagań klienta
 • koncepcja produktu poszerzonego
 • różnicowanie produktu
 • drabina lojalności
 • model luk jakości
 • kreowanie wartości oferowanej klientowi
 • metody wyznaczania i pomiaru zadowolenia klienta
 • techniki uzyskiwania i wykorzystywania informacji zwrotnych od klienta
 • wskaźniki zadowolenia klienta
 • konsekwencje niezadowolenia klientów
 • analiza przyczyn utraty klientów
Forma

wykład
warsztaty

Czas szkolenia

7 godz.
1 dzień


Rola i zadania pracowników w utrzymaniu skutecznego SZJ

Znak

J6

Adresaci szkolenia

Grupy zawodowe organizacji

Główne zagadnienia
 • rzeczywistość rynkowa organizacji
 • interpretacji polityki jakości i celów na stanowiskach pracy
 • wymiary jakości
 • miejsce na mapie procesów
 • znaczenie zasady "klienta wewnętrznego"
 • warunki skutecznego funkcjonowania SZJ
 • pętla poprawy jakości
 • rola pracowników w SZJ
 • zadania na stanowiskach pracy wynikające z wdrożenia SZJ
 • oczekiwania organizacji w zakresie ciągłego doskonalenia
Forma

wykład

Czas szkolenia

3 godz.


Wymagania normy PN-EN ISO 19011:2012 w praktyce auditora wewnętrznego

Znak

A1

Adresaci szkolenia

Auditorzy wewnętrzni, (kandydaci na auditorów wewnętrznych) SZJ ( również dla ZSZ)

Główne zagadnienia
 • podstawowe wymagania i zasady funkcjonowania SZJ
 • podejście procesowe w praktyce auditora
 • audit systemu, procesu i wyrobu
 • omówienie wymagań normy ISO 19011:2011 pod kątem działań prowadzonych przez auditora wewnętrznego
 • fazy auditu, program auditu, lista pytań kontrolnych, przebieg auditu, upowszechnienie pytań otwartych
 • trening działań auditorskich
 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • trudni rozmówcy
 • aktywne słuchanie
 • gromadzenie i analiza dowodów z auditu
 • interpretacja dowodów z auditu
 • formułowanie, rangowanie i zapis niezgodności
 • komentarz dotyczący obszarów zgodności
 • spostrzeżenia i wnioski
 • działania poauditowe
Forma

mini
wykłady
warsztaty
egzamin

Czas szkolenia

16 godz.
2 dni


Doskonalenie umiejętności auditowania w Systemie Zarządzania Jakością

Znak

A2

Adresaci szkolenia

Auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych SZJ ( również dla ZSZ)

Główne zagadnienia
 • miejsce auditów w modelu działania organizacji
 • ocena czynności zarządczych w procesach
 • aspekty ważne w pracy auditorów zawarte w wymaganiach normy ISO 19011
 • kluczowe czynniki sukcesu procesu auditowania
 • podejście do auditów systemu, procesu, wyrobu, dostawcy
 • metodyka i techniki auditowania
 • co auditować
 • ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych
 • ustalenia z auditu- obszary zgodności
  i niezgodności
 • określanie przyczyny niezgodności
 • działania poauditowe
 • trening umiejętności auditora
 • znaczenie wyników auditów dla właścicieli procesów i dla organizacji jako całości
 • audity jako narzędzie ciągłego doskonalenia
Forma

mini
wykłady
warsztaty
egzamin

Czas szkolenia

14 godz.
2 dni


Metodyka prowadzenia wewnętrznych auditów procesów

Znak

A3

Adresaci szkolenia

Auditorzy wewnętrzni oraz kandydaci na auditorów wewnętrznych SZJ ( również dla ZSZ)

Główne zagadnienia
 • audit procesu i jego zakres
 • koncepcja SZJ a audit procesu
 • istotne wymagania normy ISO 19011 dla auditu procesu
 • analiza udziału procesów w realizacji polityki jakości i związanych z nią celów na badanym szczeblu zarządzania procesami
 • dynamika skłądowych prosesów i ich rola w skutecznym zarządzaniu procesami
 • metodyka prowadzenia auditu procesu
 • listy pytań kontrolnych
 • inicjowanie działań poauditowych
 • audit procesu jako narzędzie ciągłego doskonalenia
Forma

mini
wykłady
warsztaty
egzamin

Czas szkolenia

14 godz.
2 dni


Doskonalenie skuteczności czynności zarządczych w procesowym zarządzaniu jakością

Znak

D1

Adresaci szkolenia

Właściciele procesów, specjaliści, kierownicy działów, Pełnomocnik ds. Jakości

Główne zagadnienia
 • ocena funkcji planowania
  i podejmowania decyzji, organizowania, przewodzenia i kierowania ludźmi, kontroli
 • strategia konkurencyjna na osi czasu
 • znaczenie wymiarów jakości technicznej i funkcjonalnej
 • planowanie jakości
 • sprawna komunikacja
 • weryfikacja odpowiedzialności
  i uprawnień
 • delegowanie celów i zadań
 • dynamika kompetencji i motywacji pracowników
 • użyteczne audity wewnętrzne
 • użyteczny przegląd zarządzania
 • kierunki doskonalenia
Forma

wykład

Czas szkolenia

7 godz.
1 dzień


Praktyka ciągłego doskonalenia funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością

Znak

D2

Adresaci szkolenia

Wytypowany personel organizacji, właściciele procesów, Pełnomocnik ds. Jakości

Główne zagadnienia
 • stosowanie polityki jakości w organizacji
 • wykorzystanie wyników auditów
 • obszary zgodności i niezgodności
 • trzy poziomy ocen funkcjonowania
 • zakres analiz wewnętrznych i ich użyteczność
 • podejmowanie decyzji na podstawie faktów w kontekście wymagań rozdziału Pomiary, analiza i doskonalenie oraz Przeglądu zarządzania
 • źródła problemów
 • realizacja i dokumentowanie działań korygujących
 • realizacja i dokumentowanie działań zapobiegawczych
 • ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych
 • relacja działań korygujących do zapobiegawczych w SZJ
Forma

wykład
warsztaty

Czas szkolenia

8 godz.
1 dzień


Wymagania normy ISO 9004:2009 – zarządzanie mające na celu osiągnięcie trwałego sukcesu

Znak

D3

Adresaci szkolenia

Wytypowany personel organizacji, właściciele procesów, Pełnomocnik ds. Jakości

Główne zagadnienia
 • cel normy ISO 9004:2009
 • stosowanie ośmiu zasad zarządzania jakością i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji
 • obszary i wytyczne doskonalenia dla nowoczesnej organizacji
 • zarządzanie kosztami i ryzykiem
 • idea poprawy konkurencyjności
 • skuteczność i efektywność w działaniach organizacji
 • komentarze do wymagań punktów normy
 • modele doskonalenia organizacji
 • nagrody jakości
Forma

wykład

Czas szkolenia

7 godz.
1 dzień


Obszary analizy i pomiarów, wizualizacja danych, narzędzia i techniki doskonalenia

Znak

D4

Adresaci szkolenia

Wytypowany personel z k.o., Pełnomocnik ds. Jakości

Główne zagadnienia
 • interpretacja wymagań w zakresie pomiarów, analiz i doskonalenia w zastosowaniu do funkcjonującego SZJ
 • obszary zalecane do pomiarów i analiz w tym analiz danych statystycznych
 • gromadzenie i wizualizacja danych
 • prezentacja danych, informacji i analiz
 • wykorzystanie analiz
 • prezentacja wybranych technik
  i narzędzi doskonalenia
Forma

mini
wykłady
warsztaty
pokaz

Czas szkolenia

8 godz.
1 dzień


Narzędzia i techniki doskonalenia

Znak

D5

Adresaci szkolenia

Wytypowany personel z k.o., Pełnomocnik ds. Jakości

Główne zagadnienia
 • użyteczność i dobór narzędzi i technik doskonalenia w wytypowanych obszarach organizacji
 • podejście do rozwiązywania problemów w organizacji oraz do doskonalenia
 • prezentacja i ćwiczenia: 5x dlaczego, 5x dlaczego dla trzech ścieżek postępowania, 5S, analiza pola sił, arkusz kontrolny, histogram, wykres Pareto-Lorenza, wykres Ishikawy, wykres współzależności, wykres drzewa
Forma

mini
wykłady
warsztaty
pokaz

Czas szkolenia

7 godz.
1 dzień


Rola pracowników i ich zadania w utrzymaniu i doskonaleniu SZJ

Znak

D6

Adresaci szkolenia

Grupy zawodowe organizacji

Główne zagadnienia
 • zasady działania obowiązujące w SZJ
 • współpraca "klientów wewnętrznych"
 • czym jest jakość
 • wymagania na stanowisku pracy
 • zarządzanie jakością na stanowisku pracy
 • miejsce pracownika w polityce jakości organizacji i realizowanych procesach
 • procesy skuteczne i efektywne
 • dźwignia kosztów
 • zmodyfikowana pętla poprawy jakości
 • utrzymanie stanu poprawy
  i doskonalenie
 • zadania na stanowiskach pracy związane z utrzymaniem i doskonaleniem SZJ
 • postępowanie pracownika w procesie doskonalenia
Forma

wykład

Czas szkolenia

3 godz.


 

 • Tematyka, zakres, forma i czas trwania szkolenia mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb.

 • Każde szkolenie jest poprzedzone rozmową o oczekiwaniach i celach szkolenia postawionych przez Zleceniodawcę.

 • Merytoryczne przygotowanie szkolenia (materiał szkoleniowy, ćwiczenia) uwzględnia każdorazowo specyfikę działalności Zleceniodawcy.

 • Każdy uczestnik, bez względu na rodzaj szkolenia (otwarte, zamknięte) otrzymuje materiał szkoleniowy.

 • Istnieje możliwość przygotowania propozycji tematyki szkoleń dotyczących SZJ, stanowiących część corocznych Planów szkoleń opracowywanych przez służby organizacji do tego powołane.

 

start o firmie szkolenia doradztwo klienci zapytaj kontakt

Komunikat dotyczący plików cookies!

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies dla poprawnego funkcjonowania strony internetowej oraz aplikacji statystycznych Google. Użytkownik możne wyłączyć stosowanie plików cookies w przeglądarce internetowej zgodnie z informacją zawartą w polityce plików cookies lub zgadza się na ich używanie.